Tuesday, July 7, 2009

Rangka Kursus

NAMA KURSUS : KESIHATAN, KESELAMATAN DAN NUTRISI
(Health, Safety and Nutrition)
KOD KURSUS : KAP1093
KREDIT : 3 ( 2 +1 )
SLT : 120 jam
PRASYARAT : Tiada
SEMESTER : Pertama/Kedua

HASIL PEMBELAJARAN :
1. Mengenal pasti dan menghuraikan definisi dan konsep kesihatan, nutrisi dan
keselamatan kanak-kanak( K4 )

2. Menilai persekitaran yang selamat dan sihat untuk perkembangan kanak-kanak (A3)

3. Merancang nutrisi mengikut keperluan seseorang kanak-kanak ( K5)

4. Menulis pengajaran dan pembelajaran yang menitikberatkan keselamatan ( P7)

5. Mengkategorikan dan melaksanakan pertolongan cemas ( A5)

6. Menyelesaikan masalah kesihatan dan keselamatan kanak-kanak secara bersama


SINOPSIS : Kursus ini menumpukan definisi dan konsep kesihatan,
keselamatan dan nutrisi kanak-kanak di pusat asuhan atau
penjagaan. Kursus ini juga menekankan perancangan dan
penyediaan persekitaran yang sihat dan selamat di rumah dan
di pusat asuhan; kriteria dan faktor kesihatan, keselamatan
dan nutrisi kanak-kanak yang sesuai dan pengendalian
pertolongan cemas semasa berlaku kecemasan dan kemalangan,.


KANDUNGAN :1) Mengenal pasti dan menghuraikan definisi dan konsep
kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak
2) Memerhati, menilai dan merekod kesihatan kanak-kanak
3) Menjelaskan punca-punca penyakit dan pencegahannya
4) Mengenal pasti dan menghuraikan definisi dan konsep
pemakanan dan nutrisi kanak-kanak
5) Mengenal pasti dan menghuraikan definisi dan konsep
keselamatan kanak-kanak
6) Merancang dan mengaplikasikan keselamatan dalam kurikulum
7) Mengkategorikan dan melaksanakan pertolongan cemas bagi
kanak-kanak
8) Merancang dan mengaplikasi keselamatan di taman asuhan

JUMLAH 42 JAM

PENILAIAN : Kerja Kursus 60%
Peperiksaan Akhir 40%

RUJUKAN : Marian Beaver et al ( 2001). Babies and young children: Diploma in
Child Care and Education. United Kingdom: Nelson Thornes Ltd.
Alison Mitchell ( 2001 ). A Foundation Course in Child Care &
Education. The British Library.

Golden Paterson &Vivien J. Armstrong, Penterjemah: Hamdan Mohd.
Noor.(2004). Panduan asas Pertolongan Cemas.(Jemahan). Johor:
Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Pamella Minett dan Heather Gunstone ( 2004). Child Care &
Development. Sydney: Pearson Longman.

Marilyn Segal et al ( 2006 ). All About Child Care & Early
Education: A Cpmprehensive Resource For Child Care Professionals.
United States: Pearson Education, Inc.

Lynn Paker ( 2006). How to Keep Young Children Safe. London: David
Fulton Publishers.

No comments:

Post a Comment